X
تبلیغات
✘ Err0я ✘

HomeMeYoUBackThemE
166
دنـیاے آزے اسـتــ 
دیگــر گآهـــے از یکــ  
یکــ آخ مےســـآزد [!]

واسِـه خُـودیـآ نِـمے ذاریـم کِلاس

فـاکِـمـون سَمتـِ لآشـیـاس×××

فَـدایـیـمـون واسِـه هَـر چے بـآوفـاس

+اگــه #آدم بــودی ، الان با  بـودی (:


آقا پــسَـرا توجـه :

با دوسـت دُختر خـود اِزدواج کـنید :}

وگـرنه مجـبور مـیشیــد بـآ دوست دُخـتر  دیگران اِزدواج کـنید :| :)))

 

سَــلاــم دوسـتــان

خـوبیــد ؟؟

امتــحــانــا چطــور بــود ؟؟

ببـــخشیــد از هَمــه ی ِ مـدت طـولــانــی نیــومــدم 

میــدونــم دلــتــون واسـَــم تنـــگ شــده بــود 164
بـــﮧمـاکـــﮧ نـمـــِے خـפرے؛

 כפ ســـﮧ تـا پـیـکـ بـرפ بـالـاحـכاقـل بـــﮧ[כر פכیـوار ]بـخـפرے!

163

بـِ بَعــضیـام میگَم :

وقــتی میبینم با کیـا میپـری ...

میفهمَم دورانـِ با من بودنت

اووووووووجِ پَـروازت بودهـ ...:)

162

آدمیــزاב خـوشـمَــزه تـریـن غَـذا رـو בو پـرس بـخـورـه سـیـر مـیـشــه!? のデコメ絵文字

نمـیدونـґ ایـن گـُه خـورבنـش چـه لـذتـی בاره ... :|||

ک ِ بَـعـضـیــا هَـرچـے میـخـورن سیــر نمـیـشـن 記号だよ。はてな のデコメ絵文字


Me (765).jpg


まるまる のデコメ絵文字   مـدر3 خـوش مـی گـذره ؟؟

まるまる のデコメ絵文字مَـن حـوصـلـه درـس خـونـدن نـدارـم...! 


+


まるまる のデコメ絵文字مـَن بـا یکـے از دوسـتـای صَمـیمـیـم دعـواґ شـد .... :(((

بـد هـم دعـوا شـد ...

هَــم پشیـمــونـَـم...!

هـَم نیـســتــم ...! 

اصـن تقصیــر خـودشـه ...


+


:(((

シンプル のデコメ絵文字 مـآ ک ِ نـداریــم :::

من عـآشق اون بـوسـه هـول هـولیـکم ...

ک ِ دیـرت شـده امـا ...

از خیــرش نمیـگـذرـی ...!

 

161

وقتـــی تو یِ رابـطـه دُچـار اِحسـاس شَدیدی شُدی

بـدون خـودت نیـستی خَرِ درونـِـته :| :))

 

 整理 のデコメ絵文字 آهـنـگ وبَـم چطـפ رـه かわいい 森ガール ハート のデコメ絵文字

Cm دونــی : پــایـیـنιllι ɴᴇxᴛ ᴘᴀɢᴇ :) ιllι
160
 

بهش گفتـ : خوب اِسمــوآســﮧ زنـــآ انتخاب کرכטּ

ضعیفــﮧ  . . . واقعا ضعیفــن!

یــﮧ نگاهی بهش کر
כم و گفتــــَم :

ضَعیفـ شمـآیی کــﮧ

با כیـכטּ یــﮧ دکمــﮧ باز زטּ و . . . 

כو تـآ پاهاتــ شُل میشــﮧ:|


4de6ede515cbe6264bcaf5ac607e5aac.jpg

ـڪـے رو هـم نــבآریـم بـهـمـوטּ بــــﮧ:

 تـو בلـم ولـولـس وآس פֿــوآسـتـنـت :|
159

 +گــــَـرمآے تَنِتـــ اَرزونیهـِ هَمــوטּ لـاشخــور... :|

c6aa02d35d06edc2be0ea6e6711428d1.jpg


+حرفــی واســه گفتـن نـدارمــ

158

بـ بعضیـا باس گـفت :

عـزيــزمـ، مـرهـمـ بـפּבنت بـפֿـפּره تـפּ ســرتــ ...

شمــا בرב بے בرمـــاכּ نبـــاش مـا را بـــَـس!

06302801631336342614.jpg


خیـلـی ایـن عکســو دوس دارم کلیک

ی ِ عکس دیـگـه هـم داشتَـم ک ِ ب ِ لُـطـف یکـی دوسـتــام حذفـش کـرد

هـر کـار کَـردَمـ پیـداش نکــردم :(((

رو  موتور بـودن دختــره میـرونــدش خیـلــی نـاز بــود

+

اینــم ی عکسیــه ک وســط دریــا بـودمـ گـرفــتــم !

کلیـک


157
بـه بعضی بچــه هــآ بــایــد گـفــت :

بــرو دنبــال مــداد گلــی بــراـی مشــق شـبــت بـاش

! ! !  نـه خطـ ِ چشــم ! ! !

a05a0225d3ac3c9d9e51a22619a5f19e.jpg

+

دوستان من کـلـاس سـوم راهنــمــایــی هسـتَــم!? のデコメ絵文字

مــدرســه فـرزـانگــان !

ب ِ دلیــل اینـکه مـا خیـلـی شــریــم

معـلـمــا گفــتـن ایــن گــروه دوســتــی نبــایــد با هـَم بـاشَـن はてな のデコメ絵文字

بعــد من الـان بـا یکــی از دوستــامَـم

و اونــای دیگـم تقسیــم شـدن 

دو نفــر ، دو نفــر تــو ی ِ کلـاسـن! :|


156
از تصاבف جاטּ سالمـ بــבر برבه بوב!

میگفتـ:

 نجاتــ جآنـَش رآ مـבیوטּ ماشیـטּ مـבل بالـایش میبآشـב (!)

و خـבاوَنـב همچنـاטּ لبخنـב میزב .. :)


امروز روز ســومــه ک ِ دارمـ میــرـم مـدر3  :|

خیلی بده اصلا با دوسـتــام نیســتــم فقــط بــا یـکــی از دوسـتــامـَـم :(

وَلــی دوس داشـتــَم بــا هَـمـه دوســتــام باشــَم !!

همیـن قـَـدر هـم جــای شـُــکــر داره ک ِ بـا یکــی  از دوســتــام ک ِ هسـتــم はてな のデコメ絵文字


+


فهیمه چون لطفــا از بخــار معــده حـرف نــزن 


155

قــآبِلـ تَـפجُــﮧ اפטּ کَسـآیـﮯ کِــﮧ میگَـטּ چِرـآ ایـטּ قَــבر خـפבتــפ میـگیـر

 !!! خـפبــ لـآمَصَبـ اَگِـــﮧ میتـפنـﮯ تــפ مَنـפ بِگیـر !!!

Summer!

+

دوستان سلاـم

من ی ِ لیـنــک تـکـونــی خـواهـم داشــت かわいい、はてな のデコメ絵文字

اگــه اومــدیــد و لیـنـک نبــودیــد بهــم بگــیــن ک ِ دوبــاره لیـنــک کنــم

علـتــش هم ایــنـــه ک بعـضیــا لیــنــکـمـن ک ِ اصــلـا نمیــان はてな のデコメ絵文字  

منــم مــی خـوامـ حَـذفـشــون کنــم

البتــه

اونــایی ک میــان وبــم اونــا لینکــن


154

ســـلــاـم دوســتــام !? のデコメ絵文字

خــوبیــن ؟؟ چ ِ خبـــرـا はてな のデコメ絵文字

مَن ک ِ حـالَـم هـم خـوبــہ / هـَـم بَــد [!]

خــوبـــ ایــنـــہ ک ِ مـے  خــواـم بـِرم مـَدرســــہ !!

[ハートだよ。2つ のデコメ絵文字البـتــــہ  بـرای دیـدن دوسـتـاـم و شَــر بــازـی ]

بـ!ـد هَـم بــراـی اینـکــــہ درـس خـونـدن بــاز دارــہ شـُـروـع مـیـشــــہ   

+

البـتــــہ ...

ســال سـومـَـم ، و  دوره راهـنـمـایــے ـم  تـَمـوم میــشـــہ [الحمد الله]

و ب ِ دوره جَدیـد {دبیـرسـتــان}راه پیــدا مے  کنـم !  

ハートだよ。1つ のデコメ絵文字 از دبیــرسـتــان خیـلـے  خـوشَـم میــاد ハートだよ。1つ のデコメ絵文字

+

دوستــان من انگشـت شســتــم ضــرب خورده かわいい、はてな のデコメ絵文字

در حــدی ک ِ نمیتــونــم تکــونــش بــدم ! ! !

خیلــی عـذاب می کشــم !? のデコメ絵文字

بـتسـتــمــش :|


+

ハートだよ。2つ のデコメ絵文字 فـَـرزانـــہ جـونــم اینــم واســــہ تــو ハートだよ。2つ のデコメ絵文字 

کـلیـک

اصلا مهــم نبــاشــه بــرات  ? のデコメ絵文字

بــاشــــہはてな のデコメ絵文字
153

بِــﮧ [بَعضیــآمـ] بـآیَـב گُفتــ :

بیــآ ایــטּ شُمــآرِهـ پینــפکیـפ 

زَنگـ بِزَטּ بِبیــטּ چِــﮧ جـورـی آבمـ شُـבـه

!!!شــآیَـב تـפآمـ آבَمـ شـﮯ !!!


best friends

152

رَفـتـے . . . ؟ ؟

بـَعـضـیـآ بــِهـِشـ مـیـگـَטּ : قـِسـمـَتـ

اـمـآ مـَטּ تـآزِگـیـآ بـِهـِشـ مـیـگـَمـ:

بـہ בرَڪـ . . .

! ! !

[ Other ]

چت روم سایتکد پخش آهنگ برای وبلاگ

آیکن

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

آیکُن های اِمیلی

موس____

リボン

کد قلب بالا کدهــآے مهســـآیے